top of page

Etiske retningslinjer

Vedtatt av styret i Norinvest AS, 20.06.2019

 

 

 

Norinvest AS er et aksjeselskap som driver investeringsvirksomhet primært innen eiendom og hotellvirksomhet. Vi jobber for å skape et solid fundament og en bærekraftig fremtid for oss og våre interessenter.

Sammen med våre datterselskap tar vi ansvar for den økonomiske, miljømessige og sosiale påvirkningen virksomheten vår har på omverdenen.

 

 

OM DE ETISKE RETNINGSLINJENE

Disse etiske retningslinjene er vedtatt av styret i Norinvest AS for å sikre at virksomheten drives på en etisk og korrekt måte. De etiske retningslinjene gjelder for alle selskapene i konsernet Norinvest AS. Den enkelte leder er ansvarlig for å implementere de etiske retningslinjene i sin virksomhet. Daglig leder har det endelige ansvaret for de etiske retningslinjene, som revideres én gang årlig eller oftere ved behov.

 

REGELETTERLEVELSE

Det er ekstremt viktig at all virksomhet drives i tråd med loven. Norinvest AS skal derfor alltid følge nasjonal lov i de landene vi er representert. De etiske retningslinjene våre baseres på FNs Global Compacts ti prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og antikorrupsjon og utgjør minimumskravene for virksomheten. Hvis lokal, nasjonal eller internasjonal lovgivning foreskriver sterkere beskyttelse enn kravene i våre etiske retningslinjer, skal lovgivningen følges. Likeledes skal vi innen Norinvest AS være bevisst på nasjonal lovgivning, eller om etterlevelse av denne strider mot internasjonale menneskerettighetsstandarder.

 

MENNESKERETTIGHETER

Vi skal alltid støtte og respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vi aksepterer aldri tvangsarbeid, slavearbeid eller arbeid som utføres mot noens vilje. Vi aksepterer heller ikke barnearbeid. I Norinvest AS er minstealderen for heltidsarbeid 16 år. Personer under 18 år skal ikke utføre tungt eller farlig arbeid og heller ikke jobbe nattestid. Norinvest AS tar sterkt avstand fra alle typer av trafficking og menneskehandel.

 

TILGJENGELIGHET

For Norinvest AS er det en selvfølge at alle mennesker har lik verdi og like rettigheter. Samtlige selskap skal følge de respektive landenes lover og myndighetskrav for tilgjengelighet. Ifølge FN-konvensjonen om rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse er også måten folk møtes på en viktig del av tilgjengelighetsarbeidet. Selskapene i Norinvest AS skal jobbe aktivt med å gjennomgå det fysiske miljøet.

 

ARBEIDSMILJØ

Ved spørsmål knyttet til mangler i arbeidsmiljøet er det daglig leder eller ledelsens oppgave å ta ansvar for at det settes inn tiltak med umiddelbar virkning. Det er også ledelsens ansvar å implementere en arbeidsmiljøpolicy og planlegge langsiktig for å forebygge eventuelle situasjoner som kan gi opphav til fremtidige mangler i arbeidsmiljøet.

 

Foreningsfrihet og fagorganisering

Retten til foreningsfrihet og retten til kollektive forhandlinger skal respekteres i samsvar med Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILOs) konvensjoner samt gjeldende nasjonale lover og forskrifter i det aktuelle landet.

 

Likestilling og mangfold

Norinvest AS skal være en arbeidsplass der alle mennesker behandles likt og tilbys like muligheter. Derfor tolereres ingen former for diskriminering på grunn av kjønn, kjønnsoverskridende identitet eller uttrykk, etnisk tilhørighet, religion eller annen tros- oppfatning, funksjonsnedsettelse, seksuell legning eller alder. Alle Norinvest ASs selskaper skal jobbe aktivt for å hindre og korrigere diskriminering og for å fremme like rettigheter og muligheter.

 

Seksuell trakassering og krenkende særbehandling

Norinvest AS tolererer aldri seksuell trakassering eller krenkende særbehandling. Seksuell trakassering er alle former for uønsket seksuell atferd i ord og/eller handling som fører til at noen føler seg krenket, stresset eller ille til mote. Krenkende særbehandling er handlinger som rettes mot en eller flere medarbeidere på en måte som kan føre til helseproblemer eller at personene stilles utenfor fellesskapet på arbeidsplassen.

 

Helse, sikkerhet og kvalitet

Norinvest AS er opptatt av alles helse og sikkerhet, både medarbeidere, leverandørers og kunders. Det er av største betydning at alle selskapene i konsernet jobber løpende for å redusere og forebygge risikoen for ulykker. Ulykker som likevel skjer, skal håndteres raskt og profesjonelt. Norinvest AS har en omfattende kriseplan ved for eksempel trusler, skade og brann, for å minimere skader og risiko.

MILJØ

Alle selskaper i Norinvest AS konsernet skal ha et aktivt miljøfokus. Alt miljøarbeid skal være basert på forsiktighetsprinsippet. Hvert enkelt selskap skal implementere en individuell handlingsplan som skal omfatte tiltak for: lavere energiforbruk, vannforbruk, bruk av kjemiske produkter samt avfall. Handlingsplanen skal øke selskapets bidrag for et bærekraftig samfunn ved hjelp av aktive tiltak, måling, dokumentasjon samt utdanning og informering av medarbeiderne. Norinvest AS selskaper skal også i størst mulig grad bruke og bidra til å utvikle miljøvennlig teknologi.

 

DYREHOLD

All virksomhet i Norinvest AS skal drives på en måte som sikrer etisk behandling av dyr og respekt for dyrenes velvære. Medlemshotellene skal gjøre sitt ytterste for at innkjøp og håndtering av animalske råvarer eller produkter med animalske komponenter skjer i tråd med dyrenes fem friheter. Disse er definert av EUs Farm Animal Welfare

Council (FAWC) og er: frihet fra sult og tørst, frihet fra fysisk ubehag ved at de har tilgang til et godt levemiljø og hvileområder, frihet fra smerte, skade og sykdom, frihet til å gi uttrykk for naturlig atferd og frihet fra angst og frykt.

 

FORRETNINGSETIKK OG ANTIKORRUPSJON

Norinvest AS følger alle nasjonale og internasjonale lover og forskrifter for å hindre, oppdage og behandle korrupsjon. Korrupsjon innebærer å utnytte stillingen sin for å oppnå en utilbørlig fordel for egen eller andres vinning. Bestikkelser er alltid forbudt i Norinvest AS. En bestikkelse er en utilbørlig fordel som noen tar imot, godtar et løfte om eller ber om, for å utføre en ansettelse eller et oppdrag, eller som noen gir, lover eller tilbyr innenfor rammene for en ansettelse eller et oppdrag.

 

KONFIDENSIALITET OG PERSONVERN

Norinvest AS skal alltid beskytte individets rett til konfidensialitet og personvern. Vi samler inn og behandler personopplysninger om gjester, medarbeidere og kunder ifølge EUs personvernforordning (GDPR). Konfidensiell informasjon lagres på en sikker måte og må kun, dersom loven ikke krever noe annet, utleveres til behørige personer. Det skal fremgå av det respektive hotellets personopplysningspolicy hvordan medlemshotellene behandler  personopplysninger.

 

KONTROLL AV ETTERLEVELSE

Gjennom å være en del av konsernet Norinvest AS forplikter alle selskapene seg til å jobbe proaktivt for å oppfylle kravene i de etiske retningslinjene. For å sikre etterlevelse av de etiske retningslinjene gir Norinvest AS løpende veiledning og besørger at alle ansatte er kjent med regelverket ved ansettelse og ved digital publisering.

Det er hvert enkelt selskaps ansvar å sørge for at eventuelle underleverandører og partnere oppfyller de etiske retningslinjene eller sammenlignbare krav. Kontroll av etterlevelse utføres minst én gang årlig av økonomiansvarlig. Avvik som oppdages ved en eventuell revisjon, må utbedres så snart som mulig.

bottom of page