top of page

ÅPENHETSLOVEN

Redegjørelse om aktsomhetsvurderinger

Norinvest AS er et aksjeselskap som driver investeringsvirksomhet primært innen eiendom og hotellvirksomhet. Vi jobber for å skape et solid fundament og en bærekraftig fremtid for oss og våre interessenter. Sammen med våre datterselskap tar vi ansvar for den økonomiske, miljømessige og sosiale påvirkningen virksomheten vår har på omverdenen.

Forankring

Norinvest med datterselskaper skal til enhver tid følge sine interne etiske retningslinjer fastsatt av styret 20.06.2019. Norinvest AS består i overkant av 60 datterselskaper. Våre verdier er integrerte i alle selskaper i Norinvest-konsernet, og forankret i våre etiske retningslinjer stadfestet av konsernstyret 20.06.2019.  

Det er styret som fastsetter de etiske retningslinjer, og daglig ledelse som er ansvarlig for at disse blir fulgt. Daglig leder skal minst en gang i året rapportere om eventuelle avvik og risiko knyttet til etiske retningslinjer. Sammen med dette skal det rapporteres om de aktsomhetsvurderinger som er gjort etter åpenhetsloven.

Menneskerettigheter

Vi skal alltid støtte og respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vi aksepterer aldri tvangsarbeid, slavearbeid eller arbeid som utføres mot noens vilje. Vi aksepterer heller ikke barnearbeid. I Norinvest AS er minstealderen for heltidsarbeid 16 år. Personer under 18 år skal ikke utføre tungt eller farlig arbeid og heller ikke jobbe nattestid. Norinvest AS tar sterkt avstand fra alle typer av trafficking og menneskehandel.

Arbeidsmiljø

Ved spørsmål knyttet til mangler i arbeidsmiljøet er det daglig leder eller ledelsens oppgave å ta ansvar for at det settes inn tiltak med umiddelbar virkning. Det er også ledelsens ansvar å implementere en arbeidsmiljøpolicy og planlegge langsiktig for å forebygge eventuelle situasjoner som kan gi opphav til fremtidige mangler i arbeidsmiljøet.

Aktsomhetsvurderinger 2023

Norinvest driver primært sin virksomhet i Norge, og er underlagt arbeidsmiljøloven. Norinvest skal følge de til enhver tid gjeldende regler i arbeidsmiljøloven og gjeldende etiske retningslinjer. Både for innlands og utenlandsk virksomhet. Tilsvarende skal disse retningslinjene være gjeldende for våre leverandører. For å sikre en bærekraftig forretningspraksis ønsker vi å samarbeide tett med våre leverandører.

Norinvest benytter svært sjeldent utenlandske leverandører. Men, ved bruk av utenlandske leverandører stilles de samme krav med hensyn til våre aktsomhetsvurderinger, etiske retningslinjer og gjeldene arbeidsmiljølov i Norge.

Vi har registrert 43 leverandører, av disse er det valgt ut de 10 største som er klassifiseres ut ifra følgende kriterier:

  • Leverandør

  • Type

  • Risikoeksponerin(1-3)

  • Landrisiko TI-indeks

  • Industririsiko

  • Gjeldende regelverk

  • Relasjon

 

  

Styret har gjennomgått ledelsens aktsomhetsvurderinger for regnskapsåret 2023. Det er ikke avdekket negative forhold i 2023 som krever særskilt oppfølging.

bottom of page