top of page

Hvordan Norinvest jobber med bærekraft

 

I 2019 har Norinvest for første gang analysert hvordan vår virksomhet påvirker FNs bærekraftsutviklingsmål (SDGs).

 

Norinvest erkjenner ansvaret og effekten vi har i våre virksomheter. Vi har et ansvar for å minimere våre negative virkninger, og gir også løsningene til en bærekraftig, inkluderende og et innovativt samfunn. Vi må utvikle våre eiendommer, hoteller og produkter som forbedrer livskvaliteten og minimerer den negative effekten av våre aktiviteter, både miljømessige og sosiale.

 

Vi har identifisert tre mål som er relevante for oss og hvor vi kan bidra til å gjøre en forskjell. Disse tre er:

 

 

                            MÅL 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst         

                        

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Mer anstendig arbeid- Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at de ikke kan leve av lønnen sin. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en stor utfordring for alle land fram mot 2030.

Hva må gjøres? For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden må alle ha jobber. For at det skal kunne skje må vi skape en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Det betyr at vi må inkludere de unge i arbeidsmarkedet, sørge for fast og trygt arbeidsliv, legge til rette å få flere kvinner i arbeid og redusere uformell og svart arbeid.

Hva gjør vi? Norinvest er en betydelig eiendomsaktør lokalt i Trøndelag. I tillegg sysselsetter vi over 150 ansatte i industri og hotellvirksomhet i Trøndelagregionen. Vi er bevisst vårt ansvar som eier og driver av disse virksomhetene til å sørge for trygge og gode arbeidsplasser. Naturlig hos oss ligger et ansvar for lokalsamfunnet, våre arbeidsplasser og familien. Vi er ærlige, direkte og stiller krav til oss selv, som til våre omgivelser. Vår forretningsmodell skaper gode og trygge arbeidsplasser.

 

                       Mål 9 Innovasjon og Infrastruktur

 

Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

Hvorfor infrastruktur? Investeringer i infrastruktur som transport, vanningssystemer, energi og informasjonsteknologi er avgjørende for å skape en bærekraftig utvikling. Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere.

Hva gjør vi? Vi er smarte, vi tenker annerledes, vi gjøre ting annerledes, og vi blir bedre. Dette er innovasjon, det skaper industri, hotellopplevelser og skaperglede. Norinvest er bygd på viljen til å skape noe nytt, på et solid fundament, sten for sten. Effektive løsninger er viktig for bærekraft.

Hvordan nå målet? Vi må finne måter å øke ulike land sine potensiale for utvikling og vekst, og se hvordan de kan utnytte sine ressurser og sin industri mest effektivt. Utdanning og helsetilbud må forbedres, samtidig som det satses mer på teknologi og vitenskap. Uten denne satsingen vil verden ikke nå dette bærekraftsmålet.

 

                       Mål 11 Bærekraftige byer og samfunn

 

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige

Større og flere byer - Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer nok til å øke til 60 prosent i 2030. Byene fungerer som smeltedigler fulle av ideer, handel, kultur, vitenskap og sosial samhandling. Samtidig står byene for 75 prosent av alle klimagassutslipp og store slumområder hindrer gode levekår.

Fremtidens byer - Urbanisering skaper store muligheter og utfordringer. På sitt beste sørger byer for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg både økonomisk og sosialt. På den andre siden vokser mange byer fortere enn tilbudet av arbeidsplasser og boliger. Dette fører til utviklingen av slumområder med dårlige boforhold og manglende tjenester. I fremtiden må vi bygge byene slik at de kan gi tilgang til grunnleggende tjenester som energi, boliger og transport for innbyggerne. Vi må få på plass god nok avfallshåndtering, redusere forurensning og bruke ressursene på en bærekraftig måte.

Trøndelag i dag - Våre eiendommer skal være tilgjengelige for alle. I stedet for glassbur har vi åpne dører, grønne lunger og overkommelige leiepriser. Det gjør byen tilgjengelig for alle. Det gleder oss å hver dag ha kontakt med et bredt mangfold av leietakere. Vi har fokus på gjenbruk og kortreiste produkter av høy kvalitet. Med bevisst kostnadsfokus begrenser vi forbruket. Det bidrar til en bærekraftig by og samfunn.

 

8.jpg
9.jpg
11.jpg
bottom of page